Rekisteriseloste

Hydro-Kilta Ry:n tietosuojaseloste

Tämä on Hydro-Kilta Ry:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Periaatteena tässä tietosuojaselosteessa on varmistaa henkilötietojen asianmukainen käsittely.

Laadittu: 6.5.2019

1.       Rekisterinpitäjä

Hydrokilta Ry

y-tunnus 2388231-7

2.       Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Perälä; puheenjohtaja, info@hydrokilta.com, 0405532504

Heikki Suomalainen; rahastonhoitaja, heikki.suomalainen@pp1.inet.fi, 0500782640

3.       Rekisterin nimi

Hydro-Kilta Ry:n jäsenluettelo

4.       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään yhdistyksen jäsenluetteloa. Henkilötietoja käytetään yhdistyksen asioiden hoitamiseen, kuten tiedottamiseen ja kokouskutsujen lähettämiseen, henkilötietojen ajantasaiseen hallintaan, analysointiin ja tilastointiin sekä muihin yhdistyksen toimintaan olennaisesti liittyviin asioihin.

5.       Käsiteltävä henkilötiedot

Henkilötietoja käsitellään ja julkaistaan rekisteröidyn suostumuksen perusteella. Arkaluontoisia henkilötietoja lähetetään vain salatusta sähköpostista.

Jäsenrekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat oleellisia yhdistyksen toiminnan kannalta. Näitä tietoja ovat:

Jäsenen nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköposti

SPVL:n rekisterinumero (jos jäsenellä on sellainen)

Viitenumero laskujen maksuun

6.       Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yhdistyksen oman toiminnan kautta. Henkilötietojen keräyksen yhteydessä kysytään suostumus tietojen käsittelyyn, tallentamiseen, rekisteröintiin ja julkaisuun.

7.       Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta luovutusta viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa.

8.       Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.       Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kunnes rekisteröity itse pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan. Vanhat, tarpeettomat ja virheelliset tiedot tulee hävittää asianmukaisesti.

10.   Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereiden käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterit säilytetään sähköisessä ja manuaalisessa muodossa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat yhdistyksen toimihenkilöiden omilla tietokoneilla.

Internetyhteys on suojattu ulkopuolisilta verkkopalomuurilla.

Tulostetuissa listauksissa pyritään välttämään muiden kuin yhteystietojen näkyminen. Henkilön yksilöimiseen käytetään ensisijaisesti henkilön nimeä. Manuaalisia tietoja on käytössä vain yhdistyksen toimihenkilöillä. Manuaalinen aineisto tulee säilyttää ja hävittää huolellisesti ja asianmukaisesti.

11.   Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

12.   Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista kirjallisella allekirjoitetulla pyynnöllä, mikäli lainsäädäntö tai muut määräykset eivät sitä estä. Poistopyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjälle.

13.   Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty asianmukaisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti.